Strona główna/EDUKACJA KULTURALNA. Publikacja o lokalnych działaniach miejskich

EDUKACJA KULTURALNA. Publikacja o lokalnych działaniach miejskich

Do naszej biblioteczki trafiła obszerna i solidnie opracowana publikacja zbierająca fantastyczne przykłady pracy lokalnych animatorów i animatorek kultury. W przygotowanie publikacji zaangażowały się  instytucje miejskie: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” oraz nasz Wydawca – Warsztaty Kultury w Lublinie. Zachęcamy do lektury, a władze miejskie do kontynuacji programu, jaki przyniósł widoczne efekty w obszarze edukacji kulturalnej oraz włączaniu mieszkańców do działań odpowiadających ich potrzebom w różnych dzielnicach Lublina.

***
Ponad 1000 projektów. Publikacja podsumowująca „Dzielnice Kultury”

Ponad tysiąc projektów, kilkuset projektodawców, ponad 9 mln zł przeznaczonych na dofinansowanie programu na przestrzeni ostatnich siedmiu lat, trzy wyjątkowe edycje jubileuszowe – to bilans projektu „Dzielnice Kultury”, którego podsumowaniem jest nowa publikacja Miasta Lublin.

Dziękuję wszystkim tym, którzy zaangażowali się w tworzenie i realizację programu „Dzielnice Kultury” – mieszkańcom i mieszkankom, animatorkom i animatorom kultury za dzielenie się z nami swoimi umiejętnościami, pomysłami oraz cennym czasem. Książka którą wydajemy, jest symbolicznym wyróżnieniem i formą podziękowania dla wszystkich osób, instytucji i organizacji zaangażowanych w realizację programu – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Licząca ponad 650 stron i wydana przez Miasto Lublin publikacja pt. „Kultura w dzielnicach. Projekty realizowane w Lublinie w ramach programu Dzielnice Kultury” jest podsumowaniem siedmiu edycji programu realizowanych w latach 2013–2019.

Do publikacji dołączona jest również mapa Lublina z podziałem na dzielnice oraz zaznaczonymi
na niej instytucjami kultury, dzięki czemu czytelnik z łatwością zlokalizuje miejsca prowadzące działalność kulturalną w jego sąsiedztwie.

Publikacja dostępna jest na stronie www.dzielnicekultury.lublin.eu.

***
Skąd się wzięły Dzielnice Kultury?

„Dzielnice Kultury” to interdyscyplinarny program, którego celem jest zwiększenie potencjału kulturalnego 27 dzielnic Lublina. Jego geneza sięga starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, kiedy to nastąpiło niespotykane dotychczas ożywienie kulturalne w naszym mieście. Wówczas znacznie wzrosła aktywność lubelskich instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Zaangażowanie tych podmiotów w proces przygotowania aplikacji, włączenie kultury w główny nurt polityki miejskiej, a także rozwój i poprawa istniejącej oferty doprowadziły do wzrostu potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz zwiększenia aktywności mieszkańców w postaci nieformalnych inicjatyw oddolnych. Odpowiedzią na te zjawiska, a także na dysproporcje
w dostępie do kultury spowodowane skupieniem większości instytucji kultury w centrum miasta, było opracowanie założeń programu „Dzielnice Kultury”.

Program daje możliwość powszechnego, nieskrępowanego uczestnictwa w kulturze zarówno
w charakterze twórcy, jak i odbiorcy, dlatego do realizowania propozycji w jego ramach Miasto zaprosiło nie tylko organizacje pozarządowe, lecz także grupy nieformalne czy osoby fizyczne. Stał on się też jednym z kluczowych elementów Strategii Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013–2020.

Program koordynowany jest przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin. Jego realizacją zajmują się trzy miejskie instytucje kultury – operatorzy programu. Są to: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” i Warsztaty Kultury w Lublinie. Równolegle do działań operatorów realizowane są projekty dofinansowane przez Miasto Lublin w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu Kultury i sztuki oraz w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, czyli tzw. „małe granty”.

Pierwsza, pilotażowa edycja „Dzielnic Kultury” odbyła się w 2013 roku. W ciągu siedmiu edycji programu zostało zrealizowanych 1087 projektów. Szczególne znaczenie miały edycje jubileuszowe, dedykowane następującym po sobie obchodom Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublin, 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 450-lecia podpisania Unii Lubelskiej.

Program „Dzielnice Kultury” był realizowany głównie poprzez wsparcie działań z zakresu edukacji kulturalnej, a w szczególności poprzez organizację warsztatów umiejętności artystycznych,
w ramach których mieszkańcy mieli okazję kształcić się w obszarach związanych z różnymi dziedzinami sztuki, m.in. teatrem, muzyką, plastyką czy tańcem. Na przestrzeni siedmiu lat program „Dzielnice Kultury” skutecznie uzupełniał ofertę kulturalną znajdującą się w centrum Lublina i dawał możliwość utrzymania wzrastającego wśród lublinian zainteresowania kulturą.

W 2020 roku, ze względu na sytuację pandemiczną, poza częścią konkursową VIII edycja programu realizowana przez operatorów nie doszła do skutku. W kolejnych latach program będzie kontynuowany.

Przewodnik po kulturze w dzielnicach

Publikacja „Kultura w dzielnicach. Projekty realizowane w Lublinie w ramach programu „Dzielnice Kultury” archiwizuje wszystkie „dzielnicowe” projekty. Opatrzona zdjęciami dokumentującymi przebieg niektórych z nich, ma służyć za przewodnik po kulturalnej mapie Lublina skali mikro
– najbliższego otoczenia mieszkańców, stanowi dokumentację wydarzeń realizowanych przez lublinian dla współmieszkańców.

Książka składa się z 24 rozdziałów, z których każdy poświęcony jest odrębnej dzielnicy Lublina,
z wyjątkiem dzielnic: Czechów Północny i Południowy, Czuby Północne i Południowe oraz Węglin Północny i Południowy, które ze względu na ich specyfikę zostały ujęte we wspólnych rozdziałach. Osobną część stanowią projekty realizowane w kilku dzielnicach miasta – to tak zwane projekty poziome. W ramach każdej z dzielnic projekty sklasyfikowane są chronologicznie – według roku realizacji, to jest począwszy od najwcześniejszych, do tych, które miały miejsce w 2019 roku.

W obrębie każdego roku projekty umieszczono w kolejności alfabetycznej, ze względu na nazwy
i nazwiska ich projektodawców. Każdy rozdział poprzedzony jest wstępem zawierającym informacje o historii i demografii dzielnicy. Książka zawiera też indeks organizatorów, tj. osób, instytucji i organizacji, których projekty zostały ujęte w tym wydawnictwie.

Publikacja będzie dostępna m.in. we wszystkich filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie oraz w wersji elektronicznej na stronie www.dzielnicekultury.lublin.eu.

Dane liczbowe:
Łączna liczba projektów zrealizowanych w latach 2013-2019: 1087
Łączna kwota dofinansowania Programu w latach 2013-2019: 9,1 mln zł

 

Lublin, 30 czerwca 2020 r.
Z materiałów nadesłanych do redakcji.