Strona główna/TORUŃ 2016 – WNIOSKI

TORUŃ 2016 – WNIOSKI

1. Kto był inicjatorem zgłoszenia miasta do konkursu o tytuł ESK 2016?

Inicjatorem zgłoszenia Torunia do konkursu był Urząd Miasta Torunia. W styczniu 2006 decyzją Prezydenta Miasta Torunia 62/I/06 rozpoczęto przygotowania do uzyskania przez Toruń tytułu ESK 2016.

2. Czy urząd miasta przeznaczył na starania o tytuł ESK 2016 środki finansowe? Jeśli nie, jak starania były finansowane?

Urząd Miasta przeznaczył na starania środki finansowe. W marcu 2006 powołano  zespół zadaniowy ds. organizacji przygotowań Torunia, w marcu 2007 powołano Pełnomocnika Prezydenta Miasta Torunia ds. ubiegania się przez Toruń o tytuł ESK, a w maju 2008 miejską instytucję kultury Toruń 2016.

3. Jaka była forma biura ds. ESK 2016? Jak została powołana, kto ją tworzył?

Toruń 2016 był miejską instytucję kultury. Instytucja została powołana w maju 2008 Uchwałą Rady Miasta Torunia nr 304/08.  W strukturze instytucji wyodrębniono komórkę odpowiedzialną za prowadzenie kampanii promocyjnej, dział odpowiedzialny za nawiązanie kontaktów z zagranicą oraz dział organizacyjno-administracyjny. Zespół Toruń 2016 tworzyli młodzi, dynamiczni ludzie. Dyrektor instytucji został wyłoniony na drodze konkursu.

4. Które z biur nadzorowało proces kandydowania do tytułu ESK 2016?

Instytucja Toruń 2016 koordynowała i monitorowała starania o tytuł ESK.

5. Jakie grupy były zaangażowane przy przygotowywaniu kandydatury miasta do tytułu ESK 2016?

Odbyły się konsultacje społeczne skierowane do określonych grup społecznych: organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury, twórców indywidualnych, miejskich i samorządowych instytucji kultury, władz i wykładowców toruńskich uczelni wyższych, przedsiębiorców, przedstawicieli branży turystycznej oraz dziennikarzy lokalnych mediów oraz wszystkich zainteresowanych kandydaturą Torunia do tytułu ESK.

6. Czy w starania o tytuł ESK 2016 zaangażowali się mieszkańcy?

Mieszkańcy zaangażowali się w starania o tytuł ESK na etapie konsultacji społecznych, składania propozycji projektowych oraz w społecznej kampanii wizerunkowej „Jestem…popieram Toruń”. Mieszkańcy użyczyli swojego wizerunku przestawiając się jedynie swoim imieniem i mówiąc o swoim zawodzie, manifestując tym samym przywiązanie do miasta i poparcie kandydatury Torunia do tytułu ESK.

7. Czy kandydowanie o tytuł ESK 2016 coś zmieniło w mieście? Co?

Najbardziej istotną zmianą był fakt, iż kultura z tematu marginalnego stała się kwestią szeroką omawianą na wszelkich forach i stała się jednym z priorytetów miejskiej polityki. Kultura w świadomości zarówno środowisk twórczych jak i decydentów stała się motorem zmian i postępu w Toruniu.

8. Czy nastąpiła integracja środowisk? Jeśli nie, dlaczego?

Środowiska twórcze skupiły się wokół wspólnej idei kandydowania Torunia do tytułu ESK, trudno jednak mówić o dalekosiężnej integracji poszczególnych grup związanych z kulturą, z których każda broni zazwyczaj własnych potrzeb i interesów – niekoniecznie tożsamych dla całego twórczego środowiska.

9. Czy nastąpiło określenie celów po staraniach o tytuł ESK 2016?

Zgodnie z oczekiwaniem środowisk w 2011 rozpoczęły się  prace nad Strategią Kultury dla Torunia.

Po rozstrzygnięciu konkursu o tytuł ESK, instytucja Toruń 2016 została przekształcona w Toruńską Agendę Kulturalną przed którą postawiono następujące zadania:

– wzbogacenie programu imprez kulturalnych, w tym o  charakterze międzynarodowym

– edukację kulturalną młodzieży

– wspieranie innych podmiotów działających w obszarze kultury

10. Czy wytworzono w trakcie/ po staraniach o tytuł ESK 2016 narzędzia zmiany?

Po staraniach Torunia o tytuł ESK rozpoczęto prace nad Strategią Kultury dla Torunia na lata 2012-2020, która wytyczy kierunki rozwoju Torunia na najbliższe lata .

11. Czy po ogłoszeniu wyników konkursu pozostał w mieście „zespół dowodzący” czyli ludzie, którym zależy na kulturze, aktywiści / animatorzy? Jaką postawę przyjęli urzędnicy?

Po ogłoszeniu wyników konkursu zespół Toruń 2016 nadal działa w ramach instytucji o nazwie Toruńska Agenda Kulturalna. Rada Miasta Torunia uchwałą z kwietniu 2011 zmieniła nazwę instytucji.

12. Czy bez kandydowania o tytuł ESK 2016 nastąpiła by zmiana/progres/regres w podejściu do kultury w mieście?

Bez kandydowania o tytuł ESK 2016 na pewno nie nastąpiłby progres w podejściu do kultury w mieście. Kultura w Toruniu stała się jednym z priorytetów w polityce miejskiej.  Nastąpił również postęp  w sferze współpracy pomiędzy miejskimi instytucjami a indywidualnymi twórcami i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury.

13. Czy miasto coś skorzystało na tych staraniach?

Jednym z namacalnych efektów starań o tytuł ESK jest Międzynarodowy Festiwal Światła SKYWAY, który zrodził się wraz z ideą startu w konkursie. SKYWAY jest niezwykłym wydarzeniem odwiedzanym przez 5 dnia trwania Festiwalu przez dziesiątki tysięcy ludzi. Jest inicjatywą, która przenosi sztukę współczesną w ogólnie dostępną przestrzeń publiczną, łączy pokolenia, zmienia dobrze znaną gotycką starówkę w przestrzeń dla kreatywnych działań twórczych. Festiwal ma szansę stać się najbardziej rozpoznawalną toruńską inicjatywą kulturalną w Polsce i w Europie.

14. Czy budżet na kulturę po wpływem kandydowania o tytuł ESK 2016 zmienił się w mieście? Jak?

Takiej informacji można udzielić pod podsumowaniu i porównaniu wszystkich środków wydanych na kulturę w ostatnich latach. Na pewno wraz z kandydowanie Torunia do tytułu ESK wzrosły środki przeznaczone na rozbudowę infrastruktury kulturalnej w Toruniu (m.in. sala koncertowa na Jordankach).

Toruńska Agenda Kulturalna