Strona główna/WROCŁAW 2016 – WNIOSKI

WROCŁAW 2016 – WNIOSKI


1. Kto był inicjatorem zgłoszenia miasta do konkursu o tytuł ESK 2016?

Władze Wrocławia

2. Czy urząd miasta przeznaczył na starania o tytuł ESK 2016 środki finansowe? Jeśli nie, jak starania były finansowane?

Tak, Rada Miejska przeznaczyła środki finansowe na starania o tytuł ESK 2016

3. Jaka była forma biura ds. ESK 2016? Jak została powołana, kto ją tworzył?

Niezależna miejska instytucja kultury, finansowana uchwałą Rady Miejskiej, podległa Prezydentowi Miasta, współpracująca z Wydziałem Kultury UM; została powołana decyzją Rady Miejskiej Wrocławia; w pierwszym okresie swojego działania zatrudniała ona 9 osób (stałe umowy o pracę): prof. Adam Chmielewski, Anna Bleja, Agnieszka Kołodyńska, Ewa Łyczkowska, Sebastian Kącki, Mariusz Marks, Magdalena Talik, Lech Templin, Roland Zarzycki. Obecnie instytucja zatrudnia 7 osób (stałe umowy o pracę): Ewa Łyczkowska, Marcin Jasiński, Agnieszka Krasnowska, Grzegorz Maryniec, Lech Templin, Roland Zarzycki, Katarzyna Zielińska

4. Które z biur nadzorowało proces kandydowania do tytułu ESK 2016?

Biuro Wrocław 2016

5. Jakie grupy były zaangażowane przy przygotowywaniu kandydatury miasta do tytułu ESK 2016?

Mieszkańcy; administracja publiczna; biznes; sektor 3; niezależni artyści; animatorzy i działacze kulturalni; ogólnie pojęte kręgi opiniotwórcze; politycy; reprezentanci mediów; grupy defaworyzowane; internauci; konsultanci i przyjaciele z zagranicy; mniejszości etniczne, narodowe i religijne; osoby inkarcerowane; seniorzy; studenci, w tym studenci uczestniczący w projekcie Erasmus; pacjenci szpitali, partnerzy z regionu, uczniowie i wiele, wiele, wiele innych grup

6. Czy w starania o tytuł ESK 2016 zaangażowali się mieszkańcy?

Tak.

7. Czy kandydowanie o tytuł ESK 2016 coś zmieniło w mieście? Co?

Tak, proces kandydowania…

 • doprowadził do zdobycia tytułu ESK, który za jakiś czas stanie się ważnym elementem polityki miejskiej, a także życia mieszkańców; zarazem sam tytuł stał się nowym elementem gry politycznej;
 • pozwolił zintegrować pewne środowiska kulturalne;
 • ujawnił szereg napięć interpersonalnych;
 • ujawnił poważne niedostatki polityki kulturalnej miasta (w opinii pewnych osób: brak tejże);
 • przyczynił się do powstania nowej instytucji na kulturalnej mapie miasta;
 • przyczynił się do nawiązania szeregu nowych kontaktów międzynarodowych, krajowych i lokalnych;
 • pozwolił zrealizować szereg małych projektów kulturalnych;

i wielu innych zmian

8. Czy nastąpiła integracja środowisk? Jeśli nie, dlaczego?

Nastąpiła pewna integracja środowisk; integracja nie była pełna z wielu powodów – globalnych makrosocjologicznych:

 • same starania o tytuł ESK to czynnik dalece niewystarczający, by środowiska zintegrować;
 • brak wiary wśród „środowisk” w możliwość wywarcia wpływu na politykę, jak również w możliwość współpracy;
 • realizacja własnych, partykularnych interesów przez „środowiska”;
 • brak przyswojonych modeli współpracy międzyśrodowiskowej;
 • separacja sfery kultury od sfery polityki

jak również lokalnych wrocławskich:

 • niepartycypatywna forma sprawowania władzy;
 • słabość „środowisk” i międzyśrodowiskowe antagonizmy;
  • wysoce zinstytucjonalizowany sposób zarządzania projektem Wrocław ESK 2016
  • brak zainteresowania projektem ze strony ESK „środowisk alternatywnych” (z własnej inicjatywy)
  • bardzo krótki okres przygotowań do udziału w konkursie o tytuł ESK

9. Czy nastąpiło określenie celów po staraniach o tytuł ESK 2016?

Biuro Wrocław 2016 wyznaczyło strategiczne cele do realizacji na rok 2011 oraz na rok 2012, jak również ramowy plan przygotowań w dłuższej perspektywie; oczywiście głównym celem jest przygotowanie i organizacja Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu – szczegółowe cele opisuje wrocławska aplikacja

10. Czy wytworzono w trakcie/ po staraniach o tytuł ESK 2016 narzędzia zmiany?

Biuro Wrocław 2016 stara się tworzyć drobne narzędzia zmiany, zasadnicze jednak przemiany w obrazie życia kulturalno-społecznego miasta na razie nie zaszły, jak również nie zostały stworzone żadne nowe znaczące instytucje (w tym: narzędzia) – w szerokim rozumieniu tego słowa – oprócz samej instytucji kultury Wrocław 2016

11. Czy po ogłoszeniu wyników konkursu pozostał w mieście „zespół dowodzący” czyli ludzie, którym zależy na kulturze, aktywiści / animatorzy? Jaką postawę przyjęli urzędnicy?

Skład zespołu biura Wrocław 2016 podlegał przemianom jeszcze przed ogłoszeniem wyników konkursu; w siedem miesięcy po ogłoszeniu wyników konkursu nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektorskim, oprócz tego żadne istotne zmiany osobowe jak dotąd nie zaszły; gdy idzie o grupy zewnętrzne względem instytucji kultury Wrocław 2016 pewne grupy osób zaangażowanych w starania o tytuł ESK 2016 do pewnego stopnia się zdezaktywizowały, inne stały się bardziej aktywne

12. Czy bez kandydowania o tytuł ESK 2016 nastąpiła by zmiana/progres/regres w podejściu do kultury w mieście?

Być może, ale zmiana ta byłaby jeszcze wolniejsza

13. Czy miasto skorzystało na tych staraniach?

Tak.

14. Czy budżet na kulturę po wpływem kandydowania o tytuł ESK 2016 zmienił się w mieście? Jak?

Trudno ocenić, ponieważ budżet ewoluuje także ze względu na wiele innych czynników makroekonomicznych; zasadniczo jednak nie zmienił się w istotny sposób (przykładowo: obecnie budżet instytucji kultury Wrocław 2016 nie przekracza 2% budżetu Wydziału Kultury UM, jak również nie przekracza 1‰ budżetu miasta, jest więc czynnikiem zupełnie marginalnym w sensie ekonomicznym)

Wypełniał: Roland Zarzycki