Strona główna/ZARZĄDZANIE KULTURĄ. Rekomendacje

ZARZĄDZANIE KULTURĄ. Rekomendacje

Prezentujemy w dwóch wersjach językowych Rekomendacje dla współpracy transgranicznej w zakresie edukacji kulturalnej do 2020 roku wraz z projektami pilotażowymi, wypracowane przez niezależną grupę menadżerów i praktyków kultury.

Rekomendacje_PL

Rekomendacje_UA

Ze wstępu

Niniejsze dwa zbiory rekomendacji są efektem długich dyskusji oraz pracy warsztatowej operatorów kultury, obradujących w 2014 roku, głównie na terenie zachodniej Ukrainy. Zbiory te zostały wypracowane wspólnie przez przedstawicieli świata kultury z Polski, Ukrainy i Białorusi w ramach projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej”, realizowanego w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007–2013” z funduszy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.
Przy tym kompleksowym projekcie, realizowanym przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin, powołano think tank – niezależny, międzynarodowy zespół doradczy o charakterze non-profit, złożony z menedżerów i praktyków kultury działających w obszarze transgranicznym. W ten sposób członkowie pierwszego międzynarodowego think tanku powołanego w Lublinie spotykali się regularnie, omawiając długofalowe wspólne przedsięwzięcia, wymieniając doświadczenia. Wizyty studyjne miały miejsce w partnerskich miastach Lublina: Iwano-Frankiwsku, Równem i Tarnopolu. Miasta te były również aktywnymi uczestnikami i współrealizatorami projektu.

Od początku tworzenia rekomendacji reprezentantom polskich, ukraińskich i białoruskich organizacji kulturalnych przyświecała idea stworzenia spójnej wizji zarządzania kulturą, jak również poszukiwania nowych dróg w usprawnieniu edukacji kulturalnej i ustalenia rozwiązań wpływających na zwiększenie aktywności i świadomości obywatelskiej w obszarze transgranicznym Polski, Ukrainy i Białorusi. Szczególnie planowano rozwój współpracy opartej o trwałe wymiany doświadczeń, inicjowanej poprzez wzajemne wizyty studyjne, wymiany i rezydencje animatorów, artystów, ludzi kultury, sztuki oraz samorządów.

Grupa robocza wypracowała rekomendacje dla Wydziału Kultury Miasta Lublin, członków Komisji „Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina”, jak i przy okazji dla swoich lokalnych środowisk. Ciało doradcze utworzyli przede wszystkim menedżerowie kultury z instytucji miejskich i organizacji pozarządowych, artyści, a także przedstawiciele i przedstawicielki samorządu oraz indywidualne osoby działające w sferze kultury. Członkowie grupy pochodzący z Brześcia, Iwano-Frankiwska, Lwowa, Lublina, Łucka, Równego i Tarnopola podsumowali pewne kierunki, które mogą okazać się przydatne przy podejmowaniu dalszej współpracy z Miastami-Partnerami. Jednocześnie z praktycznego punktu widzenia rekomendacje stanowią otwartą ofertę dla przyszłych potencjalnych partnerów, zatem skierowane są do interesariuszy różnych sektorów i miast współpracujących z Lublinem.

Na pierwszym spotkaniu członków grupy przeanalizowano dokumenty Strategii Współpracy Terytorialnej Lublina na lata 2014–2020 w przestrzeni Europy Środkowo-Wschodniej oraz Strategii Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013–2020, jakie stanowiły materiały źródłowe i przyczynek do rozpoczęcia dyskusji ich praktycznych zastosowań, a następnie planowania wspólnych projektów transgranicznych.

Pierwsze obrady miały też na celu omówienie nadrzędnych celów i priorytetów miast partnerskich oraz przegląd ich dotychczasowej strategii oraz wyzwań, przed jakimi stoją. Następnie zespół doradczy rozpoczął planowanie rekomendacji w zakresie współpracy transgranicznej w sferze życia kulturalnego oraz edukacji kulturalnej. Przedstawione poniżej postulaty są zatem rezultatem rocznej analizy problemów i potrzeb konkretnej grupy przedstawicieli kultury. Za wymienionymi projektami może kryć się potencjał wynikający z doświadczenia partnerów, reprezentujących różnorodne profile działalności. Przy czym wszyscy członkowie think tanku rekomendowali działania w oparciu o wielopłaszczyznowe partnerstwo, akcje przynoszące długofalowe rezultaty i perspektywiczne wizje zdolne wprowadzić realną zmianę w środowisku. Podane przykłady przewidują możliwość implementacji na wielu szczeblach – od turystyki kulturalnej miast po rozwój świadomej partycypacji kulturalnej w społeczności lokalnych. Przedstawione zaś wspólne założenia oraz inicjatywy kulturalne były planowane do 2020 roku. Należą do nich przedsięwzięcia długoterminowe, które z powodzeniem mogą być realizowane między miastami Lublin – Lwów – Brześć – Tarnopol – Iwano-Frankiwsk – Równe.
Członkowie zespołu wygenerowali wstępne propozycje z nadzieją, że zgromadzone pomysły mogą stać się katalizatorem nowych rozwiązań oraz kontaktów (podrozdział Rekomendacje – projekty pilotażowe).
Niektóre idee już wdrażają lub przeformułowują w swoich środowiskach, zapraszając tym samym
do multiplikowania dobrych praktyk i poszerzania kręgów partnerstwa (podrozdział Otwarte inicjatywy i partnerstwo). Mamy nadzieję, że przytoczone pomysły, albo wyróżnione postulaty, mogą okazać się przyszłościowe dla innych twórców kultury, jak i przyczynić się nieco do refleksji nad wsparciem edukacji kulturalnej i skutecznym zarządzaniem kulturą.

Aleksandra Zińczuk

Redakcja serdecznie dziękuje Wydziałowi Kultury Urzędu Miasta Lublin za udostepnienie materiałów oraz dokumentacje fotograficzną.

Dużo nas. Czas zacząć współpracować... Andriy Linik (Lwów) "Pifahor" - instalacja interaktywna. Fot. Wojciech Kornet, 8 grudnia 2015

Dużo nas. Czas zacząć współpracować... Andriy Linik (Lwów) "Pifahor" - instalacja interaktywna. Fot. Wojciech Kornet, 8 grudnia 2015

Ośmego grudnia 2015 r. odbyło się uroczyste podsumowanie międzynarodowego projektu "Inwestycja w kulturę", prowadzonego przez UM Lublin. Przyjechało ponad 100 osób z partnerskich miast Lublina, głównie urzędnicy... Fot. ...również badacze kultury, menadżerowie, eksperci od zarządzania kulturą... Fot. Jarosław Dudziak

Ośmego grudnia 2015 r. odbyło się uroczyste podsumowanie międzynarodowego projektu "Inwestycja w kulturę", prowadzonego przez UM Lublin. Przyjechało ponad 100 osób z partnerskich miast Lublina, głównie urzędnicy... Fot. ...również badacze kultury, menadżerowie, eksperci od zarządzania kulturą... Fot. Jarosław Dudziak

...również badacze kultury, menadżerowie, eksperci od zarządzania kulturą... Fot. Jarosław Dudziak

...również badacze kultury, menadżerowie, eksperci od zarządzania kulturą... Fot. Jarosław Dudziak

...oraz artyści: Anton Lapov (Kijów-Ługańsk) i Maksym Losev (na zdjęciu) - "Glitch Stream v.2" audiowizualny radio-art performance. Fot. Wojciech Kornet

...oraz artyści: Anton Lapov (Kijów-Ługańsk) i Maksym Losev (na zdjęciu) - "Glitch Stream v.2" audiowizualny radio-art performance. Fot. Wojciech Kornet

Serhiy Petlyuk (Lwów), Zona prjamoji diji. Fot. Wojciech Kornet.

Serhiy Petlyuk (Lwów), Zona prjamoji diji. Fot. Wojciech Kornet

Maksym Losiev, wideoinstalacja. Fot. Wojciech Kornet

Maksym Losiev, wideoinstalacja. Fot. Wojciech Kornet