Autorzy zobowiązani są do posiadania pełni praw autorskich do nadsyłanych materiałów. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Teksty przeznaczone do publikacji przyjmujemy na adres redakcja@kulturaenter.pl.

Przyjmujemy również teksty wcześniej publikowane w innych tytułach − wymagamy tylko podania informacji o wcześniejszej publikacji tekstu oraz miejscu publikacji. Redakcja nie płaci za teksty uprzednio publikowane lub przeznaczone już do druku. Aby zachować odpowieni poziom i obiektywność nie płacimy również za recenzje.

Przyjmujemy teksty w języku polskim. Teksty w językach obcych wymagają uzgodnienia z redakcją, jak wszystkie inne teksty.

Wszystkie elementy graficzne (ilustracyjne) należy zawrzeć w oddzielnym pliku; preferowane formaty to *jpg, *png itp. W przypadku dołączenia elementów graficznych w pliku tekstowym należy na samym początku dopisać informację o załączniku, a także wyraźnie zaznaczyć, w którym miejscu powinny się znaleźć elementy graficzne − jeśli miejsce rozmieszczenia tych elementów jest merytorycznie ważne.

Prosimy autorów o dołączenie do każdego tekstu krótkiego biogramu, który zostanie zamieszczony na końcu nadesłanego artykułu w przypadku jego publikacji.

Wskazówki edytorskie

  1. Optymalna objętość tekstów − 2−5 stron (strona to 1800 znaków ze spacjami).
  2. Przyjmujemy teksty wyłącznie w wersji elektronicznej, w formatach *doc, *docx, *rtf, *odt. Nie! przyjmujemy tekstów w formacie *pdf i podobnych.
  3. Prosimy NIE justować tekstów, tylko równać je do lewej.
  4. Czcionka: Times New Roman 14 pkt
  5. Interlinia: 1,5 pkt
  6. Cytaty podajemy w cudzysłowie, czcionką 12 pkt, z interlinią 1,5 pkt. Cytaty powyżej 3 wierszy powinny zostać podane w osobnym akapicie.
  7. Stosujemy przypisy końcowe lub dolne (tylko dłuższych tekstach, powyżej 3 stron).

Zapora ghostwriting

Redakcja prosi wszystkich autorów o uczciwe ujawnianie wkładu innych autorów w powstanie publikacji (łącznie z autorami koncepcji, założeń oraz metod wykorzystanych przy przygotowywaniu publikacji). Informujemy, że odpowiedzialność za nadużycia w tym zakresie ponosi autor zgłaszający tekst do publikacji.

Copyright

Prawa do powielania i publikacji zawartości strony lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim. W przypadku chęci przedruku materiałów ze strony kulturaenter.pl prosimy o kontakt z redakcją.