Strona główna/WYDARZENIA (STYCZEŃ 2019). Seminarium naukowe w Lublinie pt. „Między Tomosem a konfliktem na Morzu Azowskim”

WYDARZENIA (STYCZEŃ 2019). Seminarium naukowe w Lublinie pt. „Między Tomosem a konfliktem na Morzu Azowskim”

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają na seminarium naukowe pt.

Między Tomosem a konfliktem na Morzu Azowskim.
Dynamika stosunków ukraińsko-rosyjskich a bezpieczeństwo Europy

Data: 18 stycznia 2018 r.
Miejsce: Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, budynek nr 2, aula 134

W czasie seminarium zostaną poruszone dwie bardzo ważne kwestie w stosunkach ukraińsko-rosyjskich. Po pierwsze, polityczne aspekty tomosu dla Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego i tym samym nadania autokefalii (niezależności) względem Rosji. Na dzień dzisiejszy na Ukrainie działają trzy Kościoły prawosławne: Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego, Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego oraz Ukraiński Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Co będzie oznaczał tomos dla stosunków obu kościołów i relacji międzypaństwowych? Jakie praktyczne znaczenie będzie miała autokefalia dla sytuacji religijnej Europy Wschodniej?

Druga kwestia dotycząca bezpieczeństwa europejskiego czyli aktualny konflikt na Morzu Azowskim i jego reperkusje dla polityki międzynarodowej (porządku prawnomiędzynarodowego na Morzu Azowskim) i dla polityki ukraińskiej
(w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich na Ukrainie w marcu 2019 rok). Atak Rosji na ukraińskie okręty wojskowe i wprowadzenie przez Ukrainę stanu wojennego w części państwa wskazują, że konflikt rosyjsko-ukraiński przybiera na dynamice i coraz wątpliwsza jest perspektywa jego pokojowego uregulowania. W czasie debaty zaproszeni eksperci odniosą się do lokalnego, a także szerszego kontekstu międzynarodowego.

PROGRAM

11.30 Otwarcie:
Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL, dyrektor Instytut Nauk Politycznych i Spraw
Międzynarodowych KUL
Dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL, kierownik Katedry Studiów Wschodnich, Instytut
Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL

11.40-12.45 Sesja naukowa
Moderacja: Dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL, Instytut Nauk Politycznych i Spraw
Międzynarodowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Paneliści:
Dr Jarosław Kit, Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie, Ukraina
Dr Andrzej Szabaciuk, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Marta Drabchuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Aleksandra Zińczuk, Urząd Miasta Lublin, redaktor naczelna czasopisma internetowego Kultura Enter
Ks. dr Rafał Pastwa, kierownik oddziału w Lublinie „Gość Niedzielny“

12.45-13.10 Dyskusja i zamknięcie Seminarium

Organizacja konferencji:
prof. Tomasz Stępniewski
Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II