Strona główna/BYDGOSZCZ 2016 – WNIOSKI

BYDGOSZCZ 2016 – WNIOSKI

1. Kto był inicjatorem zgłoszenia miasta do konkursu o tytuł ESK 2016?

Z-ca Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

2. Czy urząd miasta przeznaczył na starania o tytuł ESK 2016 środki finansowe? Jeśli nie, jak starania były finansowane?

Bydgoszcz przystąpiła do konkursu w kwietniu 2010. Starania objęły przygotowanie aplikacji, przygotowanie strony internetowej projektu i drobne kampanie informacyjno-promocyjne. Miasto przeznaczyło środki na te konkretne działania.

3. Jaka była forma biura ds. ESK 2016? Jak została powołana, kto ją tworzył?

Nie było biura, a jedynie zespół osób, które przygotowały aplikację.

4. Które z biur nadzorowało proces kandydowania do tytułu ESK 2016?

Wydział Kultury i Współpracy z Zagranicą.

5. Jakie grupy były zaangażowane przy przygotowywaniu kandydatury miasta do tytułu ESK 2016?

Liderem zespołu przygotowującej koncepcję był Paweł Łysak, Dyrektor Teatr Polskiego w Bydgoszczy, aplikację przygotowywał zespół składający się z pracowników Wydziału Kultury i współpracy z zagranicą, konsultanci zewnętrzni. Zaproponowany program obchodów składał się z wniosków zebranych w naborze, a obszary tematyczne wytyczone w ramach konsultacji społecznych – włączyły się wszystkie środowiska – artyści, animatorzy, środowiska akademickie, media, urząd miasta.

6. Czy w starania o tytuł ESK 2016 zaangażowali się mieszkańcy?

Krótki okres przygotowań skupiony był na przygotowaniu samej aplikacji,  szersza akcja objęła dzień prezentacji aplikacji przed komisją ekspercką w ramach pierwszego etapu konkursu.

7. Czy kandydowanie o tytuł ESK 2016 coś zmieniło w mieście? Co?

Podczas konkursu Rada Miasta przyjęła Agendę 21 dla kultury, kontynuacją starań było zawiązanie Forum Kultury, a następnie organizacja Bydgoskiego Kongresu Kultury, podpisanie Paktu dla Kultury powstanie Obywatelskiej Rady ds. Kultury oraz zmiana modelu funkcjonowania Miejskiego Centrum Kultury i powstanie Laboratorium Żywej Kultury, likwidacja Wydziału Kultury i stworzenie Biura Kultury Bydgoskiej.

ESK zapoczątkowało głębokie zmiany systemowe w zarządzaniu kulturą, których efektem końcowym ma być Masterplan – Strategia Rozwoju Kultury w Bydgoszczy do 2030 roku.

Konkurs był również okazją do rozbudowania współpracy ogólnopolskiej m.in. z Obywatelami Kultury

8. Czy nastąpiła integracja środowisk? Jeśli nie, dlaczego?

Starania Bydgoszczy o tytuł ESK były zbyt krótkie, aby mogła nastąpić integracja wokół konkretnych działań. Zgłoszonych zostało 630 wniosków do aplikacji. Część środowisk nie wierzyła w sens starań lub negowała potrzebę zmian, których ekspresją było hasło Kultura w budowie i Kultura?! No to mamy trochę do zrobienia. Natomiast prace wokół Bydgoskiego Kongresu Kultury i praca Obywatelskiej Rady ds. Kultury doprowadziły do rozmowy, debat aktywnych środowisk twórczych. Ideą łączącą jest wypracowanie obywatelskiego modelu opartego na przejrzystości zasad o myśleniu strategicznym.

9. Czy nastąpiło określenie celów po staraniach o tytuł ESK 2016?

W bardzo krótkim czasie celem stało się opracowanie strategii rozwoju kultury w Bydgoszczy w połączeniu z strategiami rozwoju miasta w pozostałych obszarach.

10. Czy wytworzono w trakcie/ po staraniach o tytuł ESK 2016 narzędzia zmiany?

Agendę 21 dla kultury,

Forum Kultury,

Bydgoski Kongres Kultury,

Paktu dla Kultury

Obywatelska Rada ds. Kultury

Warsztaty partycypacyjne dla Miejskiego Centrum Kultury

Laboratorium Żywej Kultury, które wypracowuje kolejne konkretne narzędzia

11. Czy po ogłoszeniu wyników konkursu pozostał w mieście „zespół dowodzący” czyli ludzie, którym zależy na kulturze, aktywiści / animatorzy? Jaką postawę przyjęli urzędnicy?

Zmiana ekipy rządzącej skutkowała rozproszeniem zespołu ze strony Urzędu Miasta, ekipa skupiona wokół głównego lidera – Pawła Łysaka rozpoczęła działania w ramach oddolnego Forum Kultury. Podczas wyborów kultura była jednym z haseł wyborczych nowego prezydenta.

12. Czy bez kandydowania o tytuł ESK 2016 nastąpiła by zmiana/progres/regres w podejściu do kultury w mieście?

Start Bydgoszczy w konkursie miał kluczowe znaczenie  dla zmian.

13. Czy miasto coś skorzystało na tych staraniach?

j.w.

14. Czy budżet na kulturę po wpływem kandydowania o tytuł ESK 2016 zmienił się w mieście? Jak?

Bydgoski Pakt dla Kultury gwarantuje stały wzrost środków na kulturę do 2015 roku, nie mniej niż 1 mln rocznie.

Wypełniali: Olga Marcinkiewicz, Paweł ŁysakZobacz także:Wniosek aplikacyjny Bydgoszcz ESK 2016Ogłoszenie otwartego naboru –  Bydgoszcz ESK 2016

Bygdoski Kongres Kultury

Bydgoski Pakt dla Kultury